TY-2.5-03

2.5cm Vách ngăn

Trong hiện tại hóa của môi trường làm việc, nắm bắt được giữa động tĩnh của thẩm mỹ môi trường,  tự do ngăn hoặc tháo đi của bộ dẫy bình phong, tính khoa học kỹ thuật của con người và hiệu quả của trí tuệ kế tinh  được thể hiện đầy đủ, trong không gian có hạn tạo ra giá trị vô hạn, nêu cao sức sáng tạo mới của doanh nghiệp.

Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu cho các sản phẩm nội thất văn phòng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức !